top of page
Søk
  • Forfatterens bildeSmerteakademiet

Psykologiske komponenter i smertebehandling

Oppdatert: 15. nov. 2020

Sharpe et.al., 2020


Denne artikkelen gjør rede for psykologiske behandlingstilnærminger og tiltak som alle helsearbeidere kan benytte i møte med pasienter med langvarig smerte.


Formålet med artikkelen var å etablere en ekspert-konsensus på nødvendige («necessary») og ønskelige («desirable») psykologiske behandlingstilnærminger og individuelle tiltak for pasienter med langvarige smerter. For å gjøre dette benyttet man Delphi-metodikk, som noe forenklet er en systematisk måte å kategorisere og vekte et utvalg eksperters meninger rundt et tema, gjennom flere runder med anonymiserte spørreprosedyrer.

Ekspertgruppen kom frem til at nødvendige tilnærminger var 1) psykoedukasjon, 2) økning av aktivitetsnivå, og 3) kognitive teknikker. Resten av inkluderte tilnærminger ble alle vurdert som ønskelige.

Nødvendige individuelle tiltak var 1) psykoedukasjon om smertemekanismer, 2) psykoedukasjon om påvirkning av tanker, forestillinger og forventninger om smerte, 3) målsetting, 4) gradert aktivitetseksponering, 5) aktivitetsregulering («pacing»), 6) avspenning, og 7) forebygging av tilbakefall. Alle resterende inkluderte individuelle tiltak ble vurdert som ønskelige.

Artikkelen tjener sitt formål, og skiller ut enkelte tilnærminger og individuelle tiltak som de aller viktigste for pasienter med langvarig smerte. Samlet får leseren en grei oversikt over anbefalte behandlingstrategier og tiltak på dette feltet, uten at det gås i dybden på detaljer. Det henvises dog til en del relevant litteratur om man ønsker å fordype seg. Evidensbasen for de forskjellige strategiene/tiltakene omtales kort og konsist. Artikkelen kan gi en pekepinn på hva helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen burde fokusere på innen fagutvikling og kompetansebygging.


Referanser:

Necessary Components of Psychological Treatment in Pain Management Programs: A Delphi Study

European Journal of Pain. 2020 Mar 18. doi: 10.1002/ejp.1561. Online ahead of print.

Louise Sharpe , Emma Jones, Claire E. Ashton-James, Michael K. Nicholas, Kathryn Refshauge

Sammendraget er skrevet av Torgeir H. Spikkeland, fysioterapeut (2020)

103 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page