top of page
Søk
  • Forfatterens bildeSmerteakademiet

Longitudinal Treatment Outcomes for an Interdisciplinary Pain Rehabilitation Program:

Comparisons of Subjective and Objective Outcomes on the Basis of Opioid Use Status


Gilliam et. al, 2018


Kronisk smerte er et stigende folkehelseproblem, hvor bruken av reseptbelagte opioider øker. Behandlingen har i flere tilfeller ført til opioidmisbruk.


Tverrfaglig smerte rehabiliteringsprogram, heretter kalt TSRP, kan være til hjelp for nedtrapping av opioider hos kronisk smertepasienter samtidig som fysisk funksjonsnivå kan øke.

Studien artikkelen omhandler har sett på resultater fra selvrapportert og prestasjonsbaserte funksjonstester hos to pasientgrupper på tre ukers TSRP. Pasientene hadde i gjennomsnitt levd med smerter i ti år.

Den ene pasientgruppen fikk TSRP og legeassistert nedtrapping. Den andre gruppen fikk ikke opioider, men deltok på TSRP. Undersøkelser og tester ble utført ved oppstart, og etter seks måneder.

  • Pasientene som gikk på opioider rapporterte mer «ødeleggende» smerte enn pasientene i den andre gruppen.

  • Både pasientene på nedrapping og de som ikke brukte opioider rapporterte om bedring i funksjon seks måneder etter rehabiliteringsprogrammet.

  • Resultatet tyder på at pasienter som mottar behandling samtidig som de tar opioider, kan nyttiggjøre seg av rehabiliteringen, selv når de er under nedtrapping.

  • Pasientene som gikk på opioider brukte også andre medikamenter i større doser en testgruppen. På samme måte som ved opphør av opioider, rapporterte pasientene om bedret funksjon og humør når de reduserte bruk av medikamentene.

  • Studien indikerer behov for tettere oppfølging hjemme. Pasientene vender raskt tilbake til dårlige vaner. Det er viktig å utarbeide en aktiv rehabiliteringsplan hvor pasienten setter klare målsetninger for veien videre. Det anbefales å inkludere kognitiv atferdsterapi. Det er viktig å identifisere styrker og barrierer for å optimalisere effekten over tid.

Artikkelen støtter tverrfaglig smerterehabilitering for kroniske smertepasienter. Pasientene i studien opplevde signifikant økt funksjon og bedring av symptomer. Resultatene viste at pasienter på opiater kan ha en vellykket nedtrapping samtidig som de er under behandling.

Langvarig smerte er blitt et folkehelseproblem som koster det vestlige samfunnet enorme summer årlig, men det gjenstår å finne en effektiv behandling.

Studier viser at et tverrfaglig rehabiliteringsprogram kan gi en viss effekt etter seks måneder, også hos pasienter som er under nedtrapping av opioider, som i denne studien. I mangel på effektiv behandling har flere i den lidende pasientgruppen tydd til opiater til opiater. Rusavhengighet etter gjennomgått smertebehandling er et skamfullt tema for pasienten og fastlegen, og det er et tema som har sett et økt fokus den siste tiden. Foreskriving av opioider har blitt strengere regulert, men det er fortsatt en vei å gå.

I denne studien var det en signifikat høyere grad av pasienter i nedtrappingsgruppen som også brukte antidepressiva, muskelavslappende og Paracet sammenlignet med ikke-opioidgruppen. Det som var spesielt interessant er at pasientene på nedtrapping klarte å trappe ned, samtidig som funksjonsnivået økte. De opplevde et mer stabilt humør til tross for reduksjon i medikamentene.

Artikkelens utgangspunkt er et tverrfaglig rehabiliteringsprogram for smerte i kombinasjon med nedtrapping av opioider. Forskerne så på hvilken effekt pasientene hadde av denne kombinasjonen, sammenlignet med pasienter som ikke fikk opioider. Resultatene viser at tverrfaglig smertebehandling kan gi god effekt på å øke funksjonen, samtidig med nedtrapping av opioider.

Studiet har flere svakheter. Det var et stort antall drop out, og for lite variasjon i pasientgruppen. Det kunne vært interessant å se på en større gruppe og effekt over tid, siden vi ikke kjenner langtidseffekten.

Det kunne også være relevant å se på effektmål som livskvalitet, grad av kontakt med helsevesenet, og tilbakeføring til arbeid. Vi vet at det er en risiko for å falle tilbake til gamle vaner når pasientene kommer hjem. Det er viktig å fokusere på overføringsverdien til hverdagen hjemme, og en konkret videre plan, utarbeidet av pasienten selv. Ansvarliggjøring og lokal oppfølging kan føre til at effekten blir mer bærekraftig.
Referanse Wesley P. Gilliam*, Julia R. Craner, Julie L. Cunningham, Michele M. Evans*, Connie A. Luedtke*, Eleshia J. Morrison*, Jeannie A. Sperry*, and Larissa L. Loukianova*: The Journal of Pain, volume 19, No 6 (June) 2018: p678-689.

Sammendraget er skrevet av Mette Skjeldam, fysioterapeut (2019)

50 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page